Standpunt en visie

MISSIE
Doel en reden

Zoals in veel sectoren groeit ook binnen de architectuursector het besef dat de huidige gang van zaken niet houdbaar is. Problematieken zoals klimaatopwarming en ongelijkheid eisen meer en meer een prominente plek op binnen het maatschappelijke debat. Om een antwoord te bieden op deze complexe vraagstukken is er nood aan systemische verandering. TEKEN heeft als doel deze duurzame en sociale transitie van de architectuurpraktijk mee te onderzoeken, stimuleren, vormgeven en ondersteunen. Dit doet TEKEN enerzijds door binnen de eigen architectuurpraktijk zelf een rol op te nemen als architect-onderzoeker en innovatie-intermediair en anderzijds door projecten uit te werken voor de volledige sector.


VISIE
Plan van aanpak en ambitie

TEKEN plaatst experimenteel en pragmatisch onderzoek centraal. De architectuurpraktijk werkt steeds in drie stappen: het vraagstuk of onderzoek (?) waaruit een nieuwe inzicht en conclusie volgt (!) die tot concrete actie en nieuwe projecten leidt (=). Dit komt tot uiting in praktijkgerichte experimenten en onderzoeksprojecten in samenwerking met diverse stakeholders uit de bouwsector. Op termijn ambieert TEKEN de architectuursector toekomstbestendig en veerkrachtiger te maken. TEKEN wil hierin een sleutelrol spelen en voortrekker zijn.


WAARDEN
Overtuiging en standpunt

TEKEN schuift binnen haar werking drie kernwaarden naar voren: maatschappelijke verantwoordelijkheid, intersectionele aanpak en praktijkgerichte acties. De eerste houdt in dat sociaal-maatschappelijke uitdagingen centraal staan in de projecten van TEKEN. Voorbeelden hiervan zijn milieu-impact of inclusiviteit. TEKEN neemt het standpunt in dat architectuur niet apolitiek is en een verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving toe. Het belang dat TEKEN hecht aan intersectionaliteit komt voort uit de overtuiging dat de huidige problematieken systemisch en onderling verweven zijn. Daarom is het nodig om binnen de architectuurpraktijk in te zetten op inter- en extradisciplinair kruispuntdenken waarbij verschillende actoren en facetten worden samengebracht om een breedgedragen oplossing te ontwikkelen. Tot slot is het belangrijk dat kennis steeds wordt vertaald in concrete actie zodat dit getoetst kan worden aan de praktijk. TEKEN gelooft dat een praktijkgerichte aanpak essentieel is om effectieve verandering teweeg te brengen.